Closeup
Photographer:- Amol Jadhav
Creative:- Pankaj Bangde
Production:- Shoot At Sight
Stylist:- Reena Shah
Image Retouching:- Prasad ShettyChirag J Doshi, Nitin Sansare 
Makeup:- Rupesh Bhatkar
Credits:- Raj Chheda, Mitran Amol Jadhav, Augustine Horchuingam Luiyainao Shimray, Halina, Jasmine Models, Emiliana, Purple Model Mangement, Silvia Fernandes, Vishal tule, Vikas Raut, Deepak Gade, Fareed Khan Faizan, Bhaskar Gawade, Jayesh Malbari, Parag Lavekar, Vaibhav Shedge Shedge, Suren, Shreyas Surve, Bhau Sutar, Vinayak Nayak
Back to Top